lubelska szkółka rolkarska

informacja i zapisy:
769 755 224
501 711 452
691 755 193


mail: szkolka@rollub.pl