KONTAKT

lubelska szkółka rolkarska

mail: szkolka@rollub.pl

informacja i zapisy:
691-755-193
501-711-452